DAFTAR JEMAAT HKBP YOGYAKARTA

1. Daftar Anggota Jemaat HKBP Yogyakarta per 07 Juni 2014 Klik di sini

2. Jemaat Pemuda HKBP Yogyakarta

-ts-

wajah web201903